පුරප්පාඩු | National Child Protection Authority
පුරප්පාඩු Banner image

පුරප්පාඩු

ළමා අපයෝජන වැලැක්වීම, ළමා ආරක්ෂාව ඇති කිරීම සහ එවැනි අපයෝජනවල වින්දිතයන් වූ ළමුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සහ සියලු ආකාර ළමා අපයෝජන වලට එරෙහි ක්‍රියාවන් නියාමනය සහ ඒ පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය සඳහා අදාල වන නීති සහ ප්‍රතිපත්ති ඇති කිරීම සඳහා රජයට උපදෙස් දීම වෙනුවෙන් 1998 අංක 50 දරණ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පනත මගින් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පිහිටුවා තිබේ.

දැනට පවතින පුරප්පාඩු

දැනට පුරප්පාඩු නොමැත

අයදුම් කරන්න
සැලකිය යුතුයි :- ඔබේ ජීවදත්ත පත්‍රය Ms Word හෝ PDF විය යුතු අතර ෆයිල් එකේ ප්‍රමාණය 3MB වලට වඩා අඩු විය යුතුය