සයිබර් ආවේක්ෂණ ඒකකය | National Child Protection Authority
සයිබර් ආවේක්ෂණ ඒකකය Banner image

සයිබර් ආවේක්ෂණ ඒකකය

ජාතික ළමා ආරක්ෂණ අධිකාරිය පනතේ විමර්ශන සදහා වන බලතල ප්‍රකාරව මෙම ඒකකය ක්‍රියාත්මක වේ. 2001 වර්ෂයේ මුල් වරට ආරම්භ කරනු ලැබූ මෙම ඒකකය ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල අපරාධ වැලැක්වීම සම්බන්ධයෙන් බිහි කරනු ලැබූ පළමු රාජ්‍ය ක්‍රියාවලියි.

ළමයින්ට විරුද්ධව සිදුකරනු ලබන අසභ්‍ය පළකිරීම් හා ප්‍රකාශන (දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 286 (අ) වගන්ති ප්‍රකාරව) වැලැක්වීම උදෙසා මෙම ඒකකය ක්‍රියත්මක කරනු ඇත.

අන්තර්ජාලයේ සිදුවන සයිබර් අපරාධ වාර්තාකරණය සදහා ඉතා පහසු හා ලෙහෙසි මෙවලමක් ලෙස 1929 ළමා ආරක්ෂක යෙදුම හදුන්වාදිය හැකිය. මෙහිදී තවදුරටත් 0773220032 දරන දුරකථන අංකය හරහාද වට්ස් ඇප්, වයිබර් හා අනෙකුත් සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් හරහාද පැමිණිලි වල වැඩිදුර තොරතුරු හා අන්තර්ජාල ළමා අපයෝජනවලට අදාල තොරතුරු ලබාදිය හැකිය. මෙහිදී,

  • අන්තර්ජාල ළමා අපයෝජන ආවේක්ෂණය සිදු කිරීම.
  • අන්තර්ජාල ළමා අපයෝජන විමර්ශනය සිදු කිරීම.
  • අන්තර්ජාල ළමා අපයෝජන සම්බන්ධීකරණය සිදු කිරීම.
  • ළමා අපයෝජන තොරතුරු අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බෙදාහැරීම අවහිර කිරීම.
  • අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව පිළිබදව පාසල් සිසුන්, පාසල් ළමා ආරක්ෂක කමිටු සාමාජිකයන්, පාසල් මාධ්‍ය සමාජ සාමාජිකයන්, විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් ඇතුළු අධ්‍යාපන නිලධාරීන්, තරුණ ප්‍රජාව, වැඩිහිටියන්, නිලධාරීන් සහ වෘත්තිකයන් දැනුවත් කිරීම වැනි කාර්යයන් රැසක් සිදු කරනු ලැබේ.

 

Our Team

සජීවනී අබේකෝන් මහත්මිය (AAL)

අධ්‍යක්ෂක (නීතිය බලාත්මක කිරීම්)
Read more

චන්දිමා දුනුවිල මහත්මිය (AAL)

සහකාර අධ්‍යක්ෂක (නීතිය බලාත්මක කිරීම්)
Read more

අපව අමතන්න

සජීවනී අබේකෝන් මහත්මිය

අධ්‍යක්ෂක (නීතිය බලාත්මක කිරීම්)

නීතිවේදී උපාධිය, නීතිපති උපාධිය (කො.වි.වි)

විද්‍යුත් තැපෑල: law.enforce@childprotection.gov.lk 

           sajeewani.ncpa@gmail.com

දුරකථන අංකය: 011-2778911-12-14  (දිගු අංකය - 269)