විමසීම් | National Child Protection Authority
විමසීම් Banner image
විමසීම්

ළමා අපයෝජනයක් සම්බන්ධ පැමිණිල්ලක් නම් 1929 ළමා උපකාරක දුරකතන අංකය අමතන්න හෝ ncpa@childprotection.gov.lk / law.enforce@childprotection.gov.lk විද්‍යුත් ලිපින වෙත යොමුකරන්න.

Address
National Child Protection Authority
No. 330, Thalawathugoda Road
Madiwela
Sri Lanka
 

Call 1929

 
නම්කල නිලධාරියා සහ තොරතුරු නිලධාරියා පිලිබඳ තොරතුරු
නම් කල නිලධාරියා
සුජාතා අලහප්පෙරුම මහත්මිය
නියෝජ්‍ය සභාපති
ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතනය: +94 11 2 778 911- 12 - 14 (දිගුව:107)
විද්‍යුත් ලිපිනය: deputy.chair@childprotection.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය: +94 11 2 778 915
 
තොරතුරු නිලධාරියා
ප්‍රීතිකා සකලසූරිය මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ නීති
ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතනය: +94 11 2 778 911 – 12 – 14 (දිගුව:114)
විද්‍යුත් ලිපිනය: legal@childprotection.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය: +94 11 2 778 915