විමසීම් | National Child Protection Authority
විමසීම් Banner image
විමසීම්

ළමා අපයෝජනයක් සම්බන්ධ පැමිණිල්ලක් නම් 1929 ළමා උපකාරක දුරකතන අංකය අමතන්න හෝ ncpa@childprotection.gov.lk / law.enforce@childprotection.gov.lk විද්‍යුත් ලිපින වෙත යොමුකරන්න.

ලිපිනය 
ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය 
නො. 330, තලවතුගොඩ පාර 
මාදිවෙල,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර 
 

දුරකතන: +94 11 2 778 911 – 12 – 14

ෆැක්ස් : +94 11 2 778 915

විද්‍යුත් ලිපිනය : ncpa@childprotection.gov.lk

නිල වෙබ් අඩවිය : www.childprotection.gov.lk
 

 1929 

ළමා උපකාරක දුරකතන  සේවය අමතන්න 

 
නම්කල නිලධාරියා සහ තොරතුරු නිලධාරියා පිලිබඳ තොරතුරු
නම් කල නිලධාරියා
සුජාතා අලහප්පෙරුම මහත්මිය
නියෝජ්‍ය සභාපති
ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතනය: +94 11 2 778 911- 12 - 14 (දිගුව:107)
විද්‍යුත් ලිපිනය: deputy.chair@childprotection.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය: +94 11 2 778 915
 
තොරතුරු නිලධාරියා
ප්‍රීතිකා සකලසූරිය මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ නීති
ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතනය: +94 11 2 778 911 – 12 – 14 (දිගුව:114)
විද්‍යුත් ලිපිනය: legal@childprotection.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය: +94 11 2 778 915