විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකය | National Child Protection Authority
විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකය Banner image

විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකය

The Special Police Unit of National Child Protection Authority was established as an appropriate step to fulfill the power vested with the Section 14 (g),(k) which emphasized the responsibilities to monitor the implementation of laws relating to all forms of child abuse and to receive complains from public relating to child abuse and where necessary to refer such complains to the appropriate authorities respectively.

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයේ කාර්යභාරය

 • ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය තුළ ක්‍රියාත්මක වන 1929 ළමා උපකාරක සේවාව වෙත ලැබෙන ළමා අපයෝජන පැමිණිලි ක්ෂණිකව අදාල ප්‍රාදේශීය පොලිස් ස්ථාන වෙත බැහැර කිරීම හා පැය 48ක් ඇතුලත අදාල පැමිණිල්ල සම්බන්දයෙන් ගත් ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්දයෙන් ප්‍රථම වාර්තාව (First Report) කැදවාගෙන, එම වාර්තා විශ්ලේෂණය කර ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සිදු කරනු ලබයි.
 • මේ සදහා අවුරුද්ද පුරාම ද්‍ය්නිකව පය 24 පුරාවට විශේෂ පොලිස් විමර්ශන සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම.
 • ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය වෙත විද්‍යුත් තැපෑල සහ වෙනත් විද්‍යුත් මාධ්‍ය ඔස්සේ, දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ, ලිපි මගින් මෙම අධිකාරියට පැමිණි සිදු කරන ලද පැමිණිලි (දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි) සභාපති තුමාගේ උපදෙස් සහ යොමු කිරීම් අනුව මෙම ඒකකය මගින් විමර්ශනය සිදු කිරීම.
 • වින්දිත දරුවන් අධිකරණ ව්විද්‍යා පරීක්ෂණ සදහා යොමු කිරීම, වින්ඳිත තත්ත්වයට පත් වූ දරුවාගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් අදාල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම, අනාරක්ෂිත දරුවන් හා වින්දිත දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ භාරය සම්බන්ධයෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම.
 • විමර්ශන ක්‍රියාවලියේදී සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම, විමර්ශන ක්‍රියාවලිය දියත් කිරීම, ඒ හා සම්බන්ධ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය සිදුකිරීම හා පවත්වාගෙන යාම.
 • අධිකාරිය වෙත වාර්තා වන අපරාධ සම්බන්දයෙන් නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය විමර්ශන උදෘත සකස් කර, නීතිපතිවරයා වෙත යොමු කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය.
 • ඉහත විමර්ශනවලට අදාල උසාවි ලේඛන, වාර වාර්තා යථාවත් කර පවත්වාගෙන යාම, අදාල දත්ත වාර්තාවන් ලබා දීම.
 • ළමා අපයෝජන විමර්ශනවලදී සෘජුවම සම්බන්ද වන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, අධිකරණ විද්‍යා කාර්යාලය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලය, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව, දුරකථන සමාගම් ආදී විවිධ ආයතන සම්බන්ධීකරණය.
 • ළමා අපයෝජන වලක්වා ගැනීම සදහා පාසල් සහ ප්‍රජාව, විවිධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන, වෘත්තියවේදීන් දැනුවත් කිරීමේ දේශනා පැවැත්වීම.
 • සේවාදායකයින් සදහා පැමිණිලි පිටපත් නිකුත් කිරීම.
 • වින්දිතයන් සම්බන්දයෙන් පසුවිපරම් සිදු කිරීම.
 • විදිත දරුවන්ගේ වීඩියෝ සාක්ෂි පටිගත කිරීම සදහා වින්දිතයින් බිහි කිරීම.

අපව අමතන්න

කේ.ආර්.ඉරේෂා ගුණසේකර මහත්මිය

ස්ථානාධිපති (විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකය)

ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ වසර 25 ක පළපුරුද්ද
පොලිස් සහ අපරාධ පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව, උපදේශනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව

විද්‍යුත් තැපෑල: police@childprotection.gov.lk

දුරකථන අංකය: 0112778911-12-14 (දිගු අංකය - 116)

ජංගම දුරකථන අංකය: 0777 135995