வெற்றிடங்கள் | National Child Protection Authority
வெற்றிடங்கள் Banner image

வெற்றிடங்கள்

சிறுவர் துஷ்பிரயோகத்தை தடுத்தல், சிறுவர் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தல் மற்றும் அவ்வாறான துஷ்பிரயோகங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்களுக்கு சிகிச்சையளித்தல் மற்றும் சகல வகையிலுமான சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்களுக்கும் எதிரான நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குறுத்தல் மற்றும் அது பற்றிய ஒருங்கிணைப்பு தொடர்பான சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை ஏற்படுத்துவதற்கு அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்காக 1998 இன் 50 ஆம் இலக்க தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை சட்டத்தின் மூலம் இலங்கை பாராளுமன்றம் தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையை தாபித்துள்ளது.

தற்போது காணப்படுகின்ற வெற்றிடங்கள்

தற்போது வெற்றிடங்கள் இல்லை.

விண்ணப்பிக்கவும்
கவனிக்குக :- உங்களின் சுயவிபரத் தகவல்களை Ms Word அல்லது PDF வடிவில் இருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன் குறித்த பைலின் அளவு 3MB இற்குக் குறைவானதாக இருத்தல் வேண்டும்.