ஊடகம் மற்றும் தகவல் பிரிவு | National Child Protection Authority
ஊடகம் மற்றும் தகவல் பிரிவு Banner image

ஊடகம் மற்றும் தகவல் பிரிவு

தகவல் மற்றும் ஊடகப் பிரிவினால் 1998 இன் 50 ஆம் இலக்க தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை சட்டத்தின் 14 ஆம் பிரிவின் (ஈ) பிரிவுக்கு அமைய துஷ்பிரயோகங்களிலிருந்து பாதுகாப்புப் பெறுவதற்கு சிறுவர்களுக்கு உரித்தான உரிமைகள் பற்றி மற்றும் சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்களை தடுக்கும் முறைகள் பற்றி விழிப்புணர்வூட்டல், 14 (ஞ) பிரிவுக்கு அமைய சிறுவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சிறுவர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பாக மக்களுக்கு தகவல்களைப் பெற்றுக் கொடுத்தல் மற்றும் கல்வியைப் பெற்றுக் கொடுத்தல், 14 (ட) பிரிவுக்கு அமைய சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் பற்றிய செயலமர்வுகள், கருத்தரங்குகள் மற்றும் கலந்துரையாடல்களை ஒழுங்கு செய்தல் மற்றும் அவற்றுக்குத் தேவையான வசதிகளை செய்துகொடுத்தல் ஆகிய பிரிவுகளை தத்துவமுள்ளதாக்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

அதற்கமைய, ஊடகம் மற்றும் தகவல் பிரிவு பின்வரும் பணிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை பாடசாலைகள், கிராமிய, பிரதேச, மாவட்ட மற்றும் தேசிய மட்டத்தில் அமுல்படுத்துகின்றது. இதன் போது இப்பணிகளுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மாவட்ட செயலகத்தில் கடமையாற்றுகின்ற சிறுவர் பாதுகாப்பு அலுவலர் (District Child  Protection officer - DCPO) மாவட்ட உளவியல் சமூக அலுவலர் ( District Psychosocial Officer - DSPO)  மற்றும் பிரதேச செயலகத்தில் கடமையாற்றுகின்ற பிரதேச சிறுவர் பாதுகாப்பு அலுவலர் (Divisional Child Protection officer - DCPO) ஆகியோரினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

சேவைகள்

 1. பாடசாலை ஊடக கழகம் தேசிய நிகழ்ச்சிதக்திட்டம்
  • பாடசாலை ஊடக கழகம் தேசிய நிகழ்ச்சிதக்திட்டம் School Media Club (SMC) National Programme

   பாடசாலை ஊடக கழக உறுப்பினர்களான மாணவர்கள் மற்றும் ஊடக கழக ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் மற்றும் ஊடக கழகம் பற்றிய பொறுப்பை வகிக்கின்ற கல்வி அலுவலர்களுக்கு விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், பயிற்சி மற்றும் மாநாடுகளை நடாத்தல்.

  • பாடசாலை ஊடக மற்றும் தொடர்புசாதன தேசிய கழகம் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

   ஊடகம் மற்றும் தொடர்புசாதன பாடத்தை பயிலும் மாணவர்கள், ஊடக மற்றும் தொடர்புசாதன பாடம் சம்பந்தமாக நிபுணத்துவம்மிக்க ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் மற்றும் கல்வி அலுவலர்களை விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், பயிற்சி மற்றும் மாநாடுகளை நடாத்தல்.

 2. சிறுவர் பாதுகாப்பு பற்றிய மாணவர் தூதுவர் தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை அமுல்படுத்தல்
  • சிரேஷ்ட மாணவர் தலைவர்களுக்கான சிறுவர் பாதுகாப்பு பற்றிய மாணவர் தூதுவர் தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம் (Student Ambassador National Programme on Child Protection)

   பாடசாலை மாணவர் தலைவர்களுக்கான மாணவர் தூதுவர் தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாக இருப்பது பாடசாலை மாணவர் தலைவர்கள் மத்தியில் சிறுவர் பாதுகாப்பை சமூகமயப்படுத்துவதற்கான தலைமைத்துவ திறன்களை அபிவிருத்தி செய்வதாகும்.

  • பல்கலைக் கழக மாணவர்களுக்கான மாணவர் தூதுவர் தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டம் (University Student Ambassador National Programmer on child protection)
 3. தேசிய மற்றும் சர்வதேச தினங்களை கொண்டாடுவதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்கு செய்தல்.
  • சிறுவர் துன்புறுத்தலுக்கு எதிரான தேசிய தினம் – சனவரி 04
  • சிறுவர் ஊழியத்துக்கு எதிரான சர்வதேச தினம் – யூன் 12
  • உலக சிறுவர் தினம் – அக்டோபர் 01

   “சித்துவிலி சித்தம்” – அகில இலங்கை சித்திரம், போஸ்டர் மற்றும் கேலிச்சித்திரப் போட்டி (வருடாந்தம் தேசிய மற்றும் மாவட்ட மட்டத்தில் வெற்றியாளர்கள் தொிவு செய்து கொள்ளப்படுவார்கள்.)

  • சர்வதேச சிறுமியர் தினம் – அக்டோபர் 11
 4. சிறுவர்கள், இளைஞர்கள், பெற்றோர், முதியவர்கள், பொது மக்கள், அலுவலர்கள், தொழில்வல்லுனர்கள், பல்கலைக்கழக கல்விமான்கள், அரச மற்றும் தனியார்துறை மற்றும் அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களின் அலுவலர்களை விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் கருத்தரங்குகளை நடாத்தல்.
 5. தேசிய, மாவட்ட மற்றும் கிராமிய கண்காட்சிகள் மற்றும் நடமாடும் சேவைகளை நடாத்தல்
 6. தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளம் (Official Web Site) உத்தியோகபூர்வ முகநூள் கணக்கு மற்றும் பக்கம் (Official Face Book Account & Page) உத்தியோகபூர்வ ரிவிட்டர் கணக்கு (Official Twitter Account ) ஆகியவற்றை பேணிவருதல் மற்றும் வழிப்படுத்தல்.
 7. பத்திரிகைகள் மற்றும் ஊடக கலந்துரையாடல்களை நடாத்தல், செய்தி / ஊடக அறிக்கைகள், பத்திரிகை அறிவித்தல்களை வெளியிடல்.
 8. ஊடக பிரச்சாரம் மற்றும் ஊடகக் கருத்திட்டங்களை ஒழுங்கு செய்தல் மற்றும் நடாத்தல், ஊடக பிரச்சார நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்தல்.
  • (My Voice, Golden Five Minutes / Crown Your Child)
 9. இலத்திரனியல் மற்றும் அச்சு ஊடக நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்கு செய்தல்.
 10. நாளாந்தம் பத்திரிகைகளை ஒழுங்குறுத்தல்.
 11. தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் நூலகத்தை பராமரிப்புச் செய்தல் மற்றும் பேணிவருதல்.
 12. இலத்திரனியல் மற்றும் அச்சு ஊடக நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் – தகவல் கற்கை மற்றும் தொடர்பாடல் கருவிகளை (IEC Materials /Tools) திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைத்தல்.
 13. சிறுவர் பாதுகாப்பு பற்றி பல்கலைக் கழக மாணவர்களுக்கான தேசிய தொண்டர் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை ஒருங்கிணைப்புச் செய்தல்.

எங்கள் குழு

Mrs. Shanika Malalgoda

Director (Planning & Information)
Read more

Ms. Lakshika Menikbowa

Assistant Director - Media & Information
Read more

Mr. Dhanushaka Senarathne

Media Officer
Read more

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

Mrs. Shanika Malalgoda

Head of Planning & Information Division

Director  ( Planning & Information)

BA (Special) in Sociology (UoP), MA in Sociology (UoP), M.Sc in Organizational Management (UoP), LL.B (OUSL), Postgraduate Diploma in Translation Studies (UoP), Member of Institute of Charted Professional Managers of Sri Lanka (CPM Sri Lanka)

Email: info.media@childprotection.gov.lk

           planning@childprotection.gov.lk

           shanika.ncpa@gmail.com

Contact: 011-2778911-12-14 (Extension - 142)

Mobile: 077-9501506