திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல் அலகு | National Child Protection Authority
திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல் அலகு Banner image

திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல் அலகு

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபைக்குக் கிடைக்கின்ற நிதி ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய வருடாந்த செயற்றிட்டத்தை தயார் செய்தல் மற்றும் அதிகாரசபையினால் பேணிவரப்படுகின்ற அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தை ஒழுங்குறுத்துவதை நாடு முழுவதிலும் மேற்கொள்வதற்காக திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல் அலகு தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அலகினால் நாடு முழுவதிலும் மாவட்ட சிறுவர் பாதுகாப்பு அலுவலர்கள், மாவட்ட உளவியல் சமூக அலுவலர்கள் மற்றும் பிரதேச சிறுவர் பாதுகாப்பு அலுவலர்கள், அதிகாரசபையினால் ஆற்றப்படுகின்ற சேவைகளை வினைத்திறனும், விளைதிறனும்மிக்கதாகவும், தரமாகவும் பெற்றுக் கொடுக்கத் தேவையான ஒருங்கிணைப்பு மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

அத்துடன், இந்த அலகினால் தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் சகல பிரதேச ரீதியான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாடுகளின் சகல அரசுகள், கம்பனிகள் மற்றும் நிறுவனங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

சேவைகள்

 திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல் அலகின்ற பிரதான செயற்பணிகள் பின்வருமாறாகும்.

 1. நிறுவனங்களுடனான நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்புச் செய்தல்.
 2. தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் தேசிய செயற்றிட்டத்தை தயார் செய்தல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல்.
  • தேசிய அபிவிருத்திச் செயற்றிட்டம் (NDAP)
  • 1929 செயற்றிட்டம் – 24 மணி நேரம் முழுவதும் இயங்கிவரும் கட்டணம் அற்ற இலங்கை சிறுவர் உதவித் தொலைபேசிச் சேவை
  • சிறுவர் கழகங்களுக்கான பாதுகாப்புச் செயற்றிட்டம்
 3. அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளுக்கான எண்ணக்கருப் பத்திரங்களை தயார் செய்தல்.
 4. மாவட்ட செயற்றிட்டங்களை தயார் செய்தல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல்.
 5. தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் ஆண்டறிக்கையை தயார் செய்தல்.
 6. அதிகாரசபைக்குக் கிடைக்கின்ற நிதி ஏற்பாடுகளுக்கான மாதாந்த மற்றும் வருடாந்த முன்னேற்ற அறிக்கைகள் மற்றும் செயலாற்றுகை அறிக்கைகளைத் தயார் செய்தல்.
 7. அறிக்கைகளை தயார் செய்வது பற்றிய தரவுகளை சேகரித்தல், மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்தல்.
 8. சனாதிபதி அலுவலகத்திற்கான அறிக்கைகள், பிரதம அமைச்சர் அலுவலகத்துக்கான அறிக்கைகள், அமைச்சுக்களின் அறிக்கைகள் போன்ற அறிக்கைகளை தயார் செய்தல் மற்றும் கையளித்தல் மற்றும் வருடாந்த அபிவிருத்திச் செயற்றிட்டம் தொடர்பில் மாதாந்த, காலாண்டு, அரை ஆண்டு, வருடாந்த மற்றும் தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் ஏனைய அறிக்கைகளைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
 9. மாவட்ட அலுவலர்களுக்கான மாதாந்த மற்றும் காலாண்டுசார் மாவட்ட முன்னேற்ற மீளாய்வை அமுல்படுத்தல்.
 10. மாவட்ட மற்றும் பிரதேச அலுவலர்களினால் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற வருடாந்த செயற்றிட்டங்களை ஒழுங்குறுத்துவது பற்றிய அறிக்கைகளை தயார் செய்தல்.
 11. மாவட்ட மற்றும் பிரதேச அலுவலர்களினால் பெற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்ற அறிக்கைகள் தொடர்பில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
 12. ஒழுங்குறுத்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு மாவட்ட செயலகங்களுக்குச் செல்லல்.
 13. சிறுவர் பாதுகாப்பு தொடர்பில் பாராளுமன்ற குழுக் கூட்டங்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற வேறு கூட்டங்களில் பங்கேற்றல்.
 14. கடமைகளை ஒழுங்குறுத்தல் தினப்பதிவேடுகளை தயார் செய்தல்.
 15. 1998 இன் 50 ஆம் இலக்க தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை சட்டத்திற்கு அமைய அரச நிறுவனங்கள், அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏனைய முகாமைத்துவம் சம்பந்தமான தகவல் முறைமையை பேணிவருதல் மற்றும் முகாமைத்துவம் செய்தல்.
 16. தரப்பினர்களின் கூட்டங்களுக்கு ஒருங்கிணைப்புச் செய்தல் மற்றும் வசதிகளை செய்துகொடுத்தல்.
 17. நிதி அமைச்சின் கீழ் காணப்படுகின்ற நிறுவனங்களுடன் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல் பிரதானமாக தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்துடன் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளல்.
 18. திட்டமிடல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல் தொடர்பில் விழிப்புணர்வூட்டும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அல்லது பயிற்சிகளை நடாத்தல்.
 19. திட்டமிடல் ஒழுங்குறுத்தல் மற்றும் 1. சிறுவர் பாதுகாப்பு பற்றிய தேசிய கொள்கை சம்பந்தமான ஐந்து வருட செயற்றிட்டத்தை தயார் செய்தல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்தல்.

எங்கள் குழு

Mrs. Shanika Malalgoda

Director (Planning & Information)
Read more

Mr. Dimuthu Galappathi

Assistant Director – Planning & Monitoring
Read more

Ms. Nilmini Wijerathne

Officer – Planning & Monitoring
Read more

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

Mrs. Shanika Malalgoda

Head of Planning & Information Division

Director (Planning & Information)

BA (Special) in Sociology (UoP), MA in Sociology (UoP), M.Sc in Organizational Management (UoP), LL.B (OUSL), Postgraduate Diploma in Translation Studies (UoP), Member of Institute of Charted Professional Managers of Sri Lanka (CPM Sri Lanka)

Email: planning@childprotection.gov.lk

           shanika.ncpa@gmail.com

Contact: 011-2778911-12-14 (Extension - 142)

Mobile: 077-9501506