பிரதான பங்குதாரர்கள் | National Child Protection Authority
பிரதான பங்குதாரர்கள் Banner image

பிரதான பங்குதாரர்கள்

 • மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு - Visit Website
 • கல்வி அமைச்சு - Visit Website
 • நீதி அமைச்சு - Visit Website
 • சுகாதார அமைச்சு - Visit Website
 • வெகுசன ஊடக அமைச்சு - Visit Website
 • பொலிஸ் திணைக்களம் - Visit Website
 • தொழில் திணைக்களம் - Visit Website
 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம் - Visit Website
 • சிறுவர் செயலகம் - Visit Website
 • புத்தாக்கப் பிரிவு, கல்வி அமைச்சு - Visit Website
 • பாதுகாப்பு அமைச்சு - Visit Website
 • சுற்றுலா அமைச்சு - Visit Website
 • சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புரி அமைச்சு - Visit Website
 • விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் அலுவல்கள் அமைச்சு - Visit Website
 • வெளிவிவகார அமைச்சு - Visit Website
 • தொழில் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு - Visit Website

 

 

Current Programs and Projects

 • சார்க் அபிவிருத்தி நிதியம் - Visit Website