முக்கிய செய்திகள் | National Child Protection Authority
முக்கிய செய்திகள் Banner image

முக்கிய செய்திகள்

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் நிறைவேற்று ஜனாதிபதி

சிறுவர்கள் ,பெண்கள் விவகாரங்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்க

 

கௌரவ மாநில அமைச்சர், பெண்கள் சிறுவர் விவகாரங்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு

திருமதி கீதா குமாரசிங்க

 

 

செயலாளர்,

மாநில அமைச்சர், பெண்கள் சிறுவர் விவகாரங்கள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சு  

திருமதி. யமுனா பெரேரா

 

தவிசாளர்,

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை

திரு . சானக உதயகுமார அமரசிங்க