ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් | National Child Protection Authority
ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් Banner image

ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන්

 • කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගන්වීම් අමාත්‍යාංශය - Visit Website
 • අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  - Visit Website
 • අධිකරණ අමාත්‍යාංශය - Visit Website
 • සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය - Visit Website
 • ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය - Visit Website
 • පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව - Visit Website
 • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව - Visit Website
 • පරිවාස හා ළමාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව - Visit Website
 • ළමා ලේකම් කාර්යාලය  - Visit Website
 • නව නිපැයුම් අංශය,අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  - Visit Website
 • ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය  - Visit Website
 • සංචාරක අමාත්‍යාංශය  - Visit Website
 • සමාජ සවිබල ගැන්වීම සහ සුබසාධන අමාත්‍යාංශය  - Visit Website
 • ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය  - Visit Website
 • විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  - Visit Website
 • කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය  - Visit Website

 

 

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විසින් ව්‍යපෘති සහ වැඩසටහන්  සිදුකරන පාර්ශව ආයතන 

 • සාර්ක් සංවර්ධන අරමුදල  - Visit Website

 

 

 

 

 • සේව් ද චිල්ඩ්‍රන් - Visit Website