ප්‍රධාන පණිවිඩ | National Child Protection Authority
ප්‍රධාන පණිවිඩ  Banner image

ප්‍රධාන පණිවිඩ

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ විධායක ජනාධිපති  

කාන්තා ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීමේ කැබිනට් අමාත්‍ය 

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා  

 

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමිය 

කාන්තා ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීමේ රාජ්‍ය  අමාත්‍යංශය 

ගීතා කුමාරසිංහ මැතිණිය 

 

ලේකම්තුමිය ,

 කාන්තා ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීමේ රාජ්‍ය  අමාත්‍යංශය 

යමුනා  පෙරේරා මැතිණිය 

 

සභාපති ,

 ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය

චානක උදයකුමාර අමරසිංහ මැතිතුමා