இப்போது விசாரிக்கவும் | National Child Protection Authority
இப்போது விசாரிக்கவும் Banner image
விசாரணைகளுக்கு
முகவரி
தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை
இல .330, தலவத்துகொட வீதி
மாதிவெல
Sri Lanka

தொலைபேசி இலக்கம் : +94 11 2 778 911 – 12 – 14
தொலைநகல் : +94 11 2 778 915
மின்னஞ்சல் : ncpa@childprotection.gov.lk
இணையத்தளம் : www.childprotection.gov.lk
 
 
பெயரிடப்பட்ட அலுவலர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் பற்றிய தகவல்கள்
பெயரிடப்பட்ட அலுவலர்
திருமதி சுஜாதா அழகப்பெரும
பிரதித் தவிசாளர்
தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை
இலங்கை

தொலைபேசி தொடர்ச்சி: +94 11 2 778 911- 12 - 14 (Extension:107)
மின்னஞ்சல்: deputy.chair@childprotection.gov.lk
பெக்ஸ் இலக்கம்: +94 11 2 778 915
 
தகவல் அலுவலர்
திருமதி பிரீதிகா சகலசூரிய
பணிப்பாளர் – சட்டம்
தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை
இலங்கை

தொலைபேசி தொடர்ச்சி: +94 11 2 778 911 – 12 – 14 (Extension:114)
மின்னஞ்சல்: legal@childprotection.gov.lk
பெக்ஸ் இலக்கம்: +94 11 2 778 915