சட்டப் பிரிவு | National Child Protection Authority
சட்டப் பிரிவு Banner image

சட்டச் சேவைகள்

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் சட்டப் பிரிவினால், “1998 இன் 50 ஆம் இலக்க தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை சட்டத்திற்கு” அமைய பல்வேறு பணிகள் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன் மூலம் துஷ்பிரயோகத்திற்கு ஆளான பிள்ளைகளின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் உறுதி செய்யப்படுகின்றன.

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் சட்டத்திற்கு மேலதிகமாக பின்வரும் சட்டங்கள் மூலமும் அதிகாரசபைக்கு தத்துவமளிக்கப்பட்டுள்ளது.

2006 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க சுனாமி விசேட ஏற்பாடுகள் சட்டம்
2005 ஆம் ஆண்டின் 34 ஆம் இலக்க குடும்ப வன்முறை நடவடிக்கைகளைத் தடுக்கும் சட்டம்

தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் சட்டப் பிரிவினால் ஆற்றப்படுகின்ற சேவைகள் பின்வருமாறாகும்.

 • நீதவான் நீதிமன்றில் ஆஜராதல்.
 • பொலிஸார் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டுக்களை தாக்கல் செய்வார்கள் என்பதுடன், மேற்படி வழக்கு விசாரிக்கப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், சட்டத்தரணிகளின் பங்களிப்பு தேவைப்படின் மாத்திரம் சட்டப் பிரிவு பங்களிப்பை வழங்கும்.
 • ஆணைக்குழுக்களில் ஆஜராதல்.
 • தொழில் நியாய சபைகளில் ஆஜராதல்.

 • பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர்களுக்கான சிறுவர் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களுக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்தல்.
 • அரசாங்க தடுத்துவைத்தல் இல்லங்களின் (Government Receiving Homes), சிறுவர் பாதுகாப்பு ஊழியர்களுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்தல்.
 • சிறுவர் அபிவிருத்தி நிலையங்களின் ஊழியர்களுக்கு வருடாந்தம் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்தல்.
 • பகல்நேர பராமரிப்பு நிலையங்களின் சிறுவர்களுக்குப் பொறுப்பான ஊழியர்களுக்கு கண்காணிப்பு மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்தல்.

 • விளக்கமறியல் சிறைச்சாலைகளுக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்தல்.
 • சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பாடசாலைகள் (Certified School) -  வயது 12 – 16 இற்கு இடைப்பட்டவர்களுக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்தல்.
 • இளம் குற்றவாளிகள்/ தவறாளிகளுக்கான பயிற்சி பாடசாலைகள் (Youthful Offenders / Training Schools) – வயது 12 – 21 இற்கு இடைப்பட்டவர்களுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்தல்.
 • பொலிஸ் அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடத்தல்.

 • பாடசாலை பாடவிதானங்கள் மற்றும் பாடசாலை ஊடகங்களுக்கு சட்டம் மற்றும் சிறுவர்கள் பற்றிய பாடவிதானங்களை தயார் செய்தல்.
 • சட்டம் மற்றும் சிறுவர் பற்றி ஆசிரியர்கள் மற்றும் அதிபர்களுக்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்தல்.

 • சிறுவர் பாதுகாப்பு பற்றிய தேசிய கொள்கை
 • சட்ட ரீதியான ஆவணங்கள்
 • இணக்கப்பாடு/உடன்படிக்கைகளை தயார் செய்தல்/ புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கைகள் (MOU)/ விஞ்ஞாபனங்களை தயார் செய்தல்.
 • கோரிக்கைப் பத்திரம் (Letter of Demand) மற்றும் வேறு சட்ட ரீதியான ஆவணங்களை தயார் செய்தல்.

 • 1929 ஆலோசனைகளுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுவது பற்றிய நாளாந்த /மாதாந்த / அரை ஆண்டு மற்றும் வருடாந்தம் அறிக்கையிடல்.
 • நீதிமன்றங்கள் மற்றும் ஆணைக்குழுக்களில் ஆஜராதல் பற்றிய மாதாந்த அறிக்கையிடல்.

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

பிரீத்திகா சகலசூரிய (சட்டம்)

சட்டப் பிரிவின் தலைவர்

பிரிவுத் தலைவர் - வழக்கறிஞர்

மின்னஞ்சல்: preethikasa.ncpa@gmail.com

            ncpa.legalunit@gmail.com

            legal@childprotection.gov.lk

தொலைபேசி: 011-2778911-12-14 (தொடர் இல - 114)

பெக்ஸ்: 077-3209432

இணையத்தளம்: www.Childprotection.gov.lk